Algemene Voorwaarden Jawi Sportcenter BV

Algemene voorwaarden Jawi Sportcenter BV

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Jawi Sportcenter BV:, ingeschreven bij de KvK te Alphen a/d Rijn onder nummer 58454969, aangesloten bij branchevereniging Fit!Vak. Deelnemer/lid: natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Jawi Sportcenter BV. Minderjarige personen worden vertegenwoordigd door een ouder/voogd.

ARTIKEL 2: AANMELDING

 1. Aanmelding voor een lidmaatschap bij Jawi Sportcenter BV geschiedt door het naar waarheid volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, welke verkrijgbaar is bij de receptie, uitgezonderd jongeren, zie lid d van dit artikel
 2. De deelnemer is bij aanmelding administratiekosten verschuldigd
 3. Het lidmaatschap en betalingsverplichting vangen aan per de datum zoals door deelnemer op het inschrijfformulier is aangegeven en nadat Jawi Sportcenter BV het inschrijfformulier van de deelnemer heeft ontvangen of zoveel eerder deelnemer/lid gebruikt maakt van de faciliteiten
 4. Aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS

 1. Als de deelnemer zich d.m.v. de in artikel 2 genoemde procedure heeft ingeschreven worden de persoonsgegevens geregistreerd in onze administratie
 2. Na ontvangst van de eerste betaling heeft de deelnemer recht op toegang tot Jawi Sportcenter BV. De toegang zal door middel van een clubpas bij Jawi Sportcenter BV worden gecontroleerd
 3. Lid geeft toestemming voor het maken van een digitale foto ter identificatie
 4. De clubpas is strikt persoonlijk en uw eigendom. Het is niet toegestaan de pas aan derden ter beschikking te stellen
 5. Bij verlies, beschadiging of diefstal van de pas, dient het lid een nieuwe pas aan te schaffen. Zonder de clubpas heeft het lid geen toegang tot Jawi Sportcenter BV
 6. De gegevens van dit pasje zijn strikt vertrouwelijk en zullen alleen gebruikt worden door Jawi Sportcenter BV. Ook zullen deze gegevens nimmer aan derden worden verstrekt
 7. Bij Jawi Sportcenter BV is cameratoezicht aanwezig, om met deze vorm van toezicht zorg te dragen voor uw veiligheid en die van anderen. Meer specifiek beoogt het camera toezicht bij te dragen aan: het bevorderen van het veiligheidsgevoel van medewerkers en bezoekers, het voorkomen van vandalisme, het beschermen van eigendommen en goederen van Jawi Sportcenter BV, bezoekers en medewerkers tegen diefstal

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN EN BETALING

 1. De overeenkomst gaat in op de dag van de startdatum. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Jawi Sportcenter BV, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen
 2. De contributie is een bijdrage met een vaste termijn, behorende bij de vorm van het lidmaatschap, vermeld op het inschrijfformulier
 3. Het lidmaatschap wordt vooraf, maandelijks, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur via een automatisch incasso betaald
 4. Het lidmaatschap wordt automatisch, stilzwijgend verlengd als de overeengekomen lidmaatschapsperiode verstreken is. Na het verstrijken van de afgesproken periode wordt het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand
 5. Wanneer de verschuldigde bedragen niet tijdig door Jawi Sportcenter BV zijn ontvangen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso nogmaals zonder bijkomende kosten voor de deelnemer uitgevoerd. Mislukt de 2e incasso om welke reden dan ook, dan wordt er een tweede betalingsherinnering gestuurd en de toegang tot Jawi Sportcenter BV geweigerd. Voor de tweede herinnering worden administratiekosten in rekening gebracht. De deelnemer krijgt twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag plus administratiekosten te voldoen. Indien de deelnemer ook na deze periode in gebreke blijft, wordt de volledige vordering over de resterende contracttermijn uit handen gegeven. De toegang wordt geweigerd voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien de deelnemer nalatig is in zijn/haar betalingsplicht naar Jawi Sportcenter BV, zal de vordering worden aangeboden aan de gerechtsdeurwaarder en is de deelnemer eveneens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd.

ARTIKEL 5: WIJZIGING TARIEVEN, DOORBETALING LIDMAATSCHAP, ACTIES

 1. Jawi Sportcenter BV behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks tussentijds te verhogen met maximaal 4% en worden 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt
 2. Jawi Sportcenter BV behoudt zich het recht om tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, lesroosters, programma's, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen, de voorgenomen wijzigingen zullen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze worden aankondigt. Aan acties en speciale voorwaarden kunnen, voor- of achteraf, nooit rechten worden ontleend
 3. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid a en b, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald
 4. Er kan in geen enkel geval (uitgezonderd artikel 5 c) aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lidmaatschapsgeld of andere bedragen. Afwezigheid van de deelnemer door welke oorzaak dan ook, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en schept de deelnemer niet het rechtop enige vermindering daarvan
 5. De 10% kortingsactie bij betaling in 1x van de volledige abonnementsperiode geldt niet voor de bedrijfsfitness.

ARTIKEL 6: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Het lidmaatschap is te beëindigen na de aangegane contractperiode
 2. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand, na afloop van de aangegane contractperiode
 3. Opzegging dient op de club, schriftelijk te gebeuren d.m.v. een opzegformulier, dat uitsluitend bij Jawi Sportcenter BV te verkrijgen is
 4. Het opzegformulier dient mede ondertekend te worden door een medewerker van Jawi Sportcenter BV. Een kopie van dit formulier, ondertekend door lid en medewerker, dient als opzegbewijs voor het lid
 5. Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien: - de deelnemer een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. - het voor de deelnemer als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand
 6. Bij een opzegging als bedoeld in lid 6e is Jawi Sportcenter BV gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementsbijdrage
 7. Jawi Sportcenter BV biedt haar leden een 30 dagen tevredenheidgarantie. Dit houdt in dat in de eerste 30 dagen het lidmaatschap kan worden beëindigd. De tevredenheid garantie is alleen geldig in de eerste 30 dagen en kan slechts eenmalig worden aangeboden. De tevredenheidgarantie is niet mogelijk i.c.m. acties/aanbiedingen
 8. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen
 9. Opzeggingen worden alleen in behandeling genomen als alle verschuldigde termijnen aan Jawi Sportcenter BV zijn voldaan

ARTIKEL 7: TIJDELIJKE BEVRIEZING VAN HET LIDMAATSCHAP

 1. In geval van zwangerschap, een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Jawi Sportcenter BV het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van negen maanden, worden bevroren en wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode (en daarmee de betaalverplichting).  De tijdelijke bevriezing geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs
 2. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht geschieden
 3. Tijdens vakanties heeft het lid het recht om haar lidmaatschap over te dragen aan een vriend of familielid. Dit kan alleen wanneer dit verzoek schriftelijk is ingediend bij Jawi Sportcenter BV en dit verzoek is gehonoreerd. Dit kan 1x per jaar, met een maximum van 4 weken aaneengesloten

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Jawi Sportcenter BV is tegenover de deelnemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Jawi Sportcenter BV komt. Jawi Sportcenter BV is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Jawi Sportcenter BV maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen
 2. Jawi Sportcenter BV heeft zich afdoende verzekerd tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van Jawi Sportcenter BV is beperkt tot het bedrag waarvoor Jawi Sportcenter BV aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij
 3. De deelnemer is tegenover Jawi Sportcenter BV aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de deelnemer komt
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei  tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt
 5. Jawi Sportcenter BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade of letsel, aan zake of personen waar de deelnemer verantwoording voor draagt

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. In geval van klachten met betrekking tot Jawi Sportcenter BV dient de deelnemer zich te melden bij de receptie. Daar zal uw klacht worden genoteerd en doorgegeven aan de juiste persoon. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de Fit!Vak voorwaarden, de ‘Algemene Voorwaarden’ en de Huisregels van Jawi Sportcenter BV en hiernaar te handelen
 2. Het clubmanagement is bevoegd bij klachten, wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag naar haar oordeel, de Clubpas in te trekken en het desbetreffende lid de toegang tot Jawi Sportcenter BV te ontzeggen.

ARTIKEL 10: JAWI CLUB ABONNEMENT

 1. Het Jawi Sportcenter BV Club abonnement houdt in dat het lid onbeperkt van de aerobics, fitness, spinning en badminton faciliteiten, behorende bij Jawi Sportcenter BV, gebruik mag maken tijdens de openingstijden. De fitness is inclusief 3x per jaar een evaluatie. Wanneer de deelnemer behoefte heeft aan meer evaluaties per jaar, dan kan dit d.m.v. contante bijbetaling
 2. De Jawi Club Extra’s (kinderopvang, zonnebank en racketsport) zijn alleen af te sluiten in combinatie met één van de Jawi Club abonnementen, met een looptijd van minimaal 6 maanden
 3. Toegang tot de fitness faciliteiten en groepslessen is vanaf 16 jaar
 4. Voor de Zonnebanken kan maximaal 2 keer per week worden gereserveerd. Wil men in dezelfde week vaker dan 2 keer dan kan er ter plaatse worden ingeboekt op niet gereserveerde banken
 5. Gebruik zonnebank is vanaf 18 jaar. Het gebruik van de zonnebank geschiedt op eigen risico

ARTIKEL 11: RACKETSPORTEN

 1. Bij reservering behoren de namen van beide spelers te worden opgegeven
 2. Beide spelers dienen 10 minuten voor aanvang van de gereserveerde tijd aanwezig te zijn en zich te melden bij de receptie. Indien dit niet het geval is, kan de reservering komen te vervallen en kunnen andere spelers van de baan gebruik maken
 3. Bij de racketsporten geldt onbeperkt sporten op niet gereserveerde banen. Het is toegestaan om twee keer (niet aaneengesloten) per week te reserveren voor 30 minuten
 4. Indien leden een uur of langer willen spelen i.p.v. de toegestane gereserveerde speelperiode van een half uur, dan kan dit na overleg met de receptie voor ingang speelperiode
 5. Indien er zonder partner wordt gereserveerd, heeft het centrum het recht hier een lid bij te plaatsen
 6. Leden die alleen gebruik maken van een baan, betalen 5 Euro toeslag per half uur
 7. Ieder lid, dat met een niet-lid wenst te spelen, behoort dit aan de receptie te melden alvorens de baan op te gaan. Niet leden betalen 50% van de baanhuur
 8. Annulering van de baanhuur dient uiterlijk 4 uur van te voren te geschieden. Bij het niet nakomen van deze bepaling zal een baanboete van € 10,00 per half uur worden opgelegd
 9. Bij het niet voldoen van de baanboete zal de mogelijkheid tot vooruit reserveren worden afgenomen.

ARTIKEL 12: HUISREGELS

TOEGANG TOT DE CLUB

Bij twijfel over uw identiteit is het personeel van Jawi Sportcenter BV gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.

ROKEN/CONSUMPTIES

Het is niet toegestaan te roken en/of drugs te gebruiken binnen Jawi Sportcenter BV.

Het consumeren van meegenomen etens -en drinkwaren is niet toegestaan.

In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon worden gebruikt.

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN

Het gebruik van c.q. de handel in spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Indien bovenstaande bij de deelnemer geconstateerd wordt, treedt onmiddellijk artikel 9, lid b van de Algemene Voorwaarden in werking.

SPORTSCHOENEN/HANDDOEK/SPORTKLEDING

De deelnemer is verplicht om zaalschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is. In de aerobiczaal en op de racketsport banen dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven. Het dragen van slippers tijdens het sporten is NIET toegestaan. Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht! Het dragen van voor de sport voorgeschreven kleding is verplicht. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Voor dames zijn shirts met korte of lange mouw aanbevolen, voor heren is het dragen van mouwloze shirts verboden.

MOBIELE TELEFOON

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan in trainingsruimten.

PARKEREN

Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omwonenden en omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.

FITNESSRUIMTE

Het verdient aanbeveling apparaten en gewichten pas dan te gebruiken nadat u instructie heeft gehad van één van onze instructeurs zodat u veilig kunt trainen. Op de apparatuur dient u gebruik te maken van een handdoek. Na gebruik van een apparaat dient u dit te reinigen met uw handdoek of met daarvoor bestemd reinigingsmiddel. Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik terug leggen. Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan trainingen te geven, in welke vorm of in welke sporten dan ook.

GROEPSLESSEN

Zorg ervoor dat u minimaal 5 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent zodat u uw medesporters niet hoeft te storen. De instructeur mag de toegang weigeren aan leden die te laat komen. Controleer het rooster in verband met eventuele roosterwijzigingen.

KLEEDKAMERS

Het is aan te raden om waardevolle spullen tijdens de training in een kluisje op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelaten in de daarvoor bestemde kluisjes of kledingrekken. Na sluitingstijd worden alle kluisjes open gemaakt voor de schoonmaak. U kunt geen aanspraak maken op gebruik van een kluisje na sluitingstijd.

KINDEROPVANG
Ten behoeve van uw kinderen van 0 t/m 5 jaar kan er gedurende de openingstijden van de kinderopvang gebruik worden gemaakt van deze faciliteit. Wij wijzen u erop dat voor oudere kinderen een andere oplossing gezocht dient te worden ten tijde van uw verblijf bij Jawi Sportcenter BV en dat wij op geen enkele wijze verantwoording nemen voor kinderen zonder toezicht.

ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op de Algemene Voorwaarden van Jawi Sportcenter BV zijn de leveringsvoorwaarden van Fit!Vak van toepassing
 2. De Algemene Voorwaarden en de huisregels van Jawi Sportcenter BV kunt u vinden op www.jawi.nl of zijn bij de receptie van Jawi Sportcenter BV op aanvraag verkrijgbaar
 3. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
  1. de totstandkoming van Overeenkomsten of,
  2. de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door Jawi Sportcenter BV aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl)
 4. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Jawi Sportcenter BV aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 5. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en Jawi Sportcenter BV zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Jawi Sportcenter BV is gevestigd.

Fitnessclub Nederland Jawi Sportcentrum is vanaf 1 oktober Fitnessclub Alphen aan den Rijn